Opieka psychiatryczna oraz leczenie osób uzależnionych w trybie ambulatoryjnym

Poradnia zdrowia psychicznego

Lekarz psychiatra świadczy pomoc, nie wymagając skierowania. Skierowanie wymagane jest wyłącznie wówczas, gdy chcemy skorzystać z pomocy psychologa bądź psychoterapeuty. Ze świadczeń można skorzystać w poradniach. Świadczą je również zespoły leczenia środowiskowego/domowego. Świadczenia w tym wypadku mogą mieć postać porad, bezpłatnych wizyt domowych realizowanych przez lekarza psychiatrę, psychologa bądź pielęgniarkę, jeśli pacjent jest obłożnie chory, sesji terapeutycznych. Świadczenia obejmują przeprowadzenie potrzebnych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, opieki terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej, a także działań edukacyjno – konsultacyjnych, którymi objęte są rodziny.Jeśli w związku z leczeniem psychiatrycznym pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych, zarówno wydanie skierowania, jak i koszty badań pokrywa kierujący. Nie dotyczy to jedynie badań kosztochłonnych, do których zalicza się między innymi rezonans magnetyczny oraz tomografię komputerową. Są to badania, które kontraktowane są oddzielnie, a które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli świadczenie jest gwarantowane na podstawie umowy, świadczeniodawca nie ma prawa do tego, aby pobierać od ubezpieczonego jakiekolwiek dodatkowe opłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy taką opłatę przewidują odrębne przepisy.

Celem oddziaływań jest odzyskanie, a także wzmocnienie zdolności pacjenta do funkcjonowania w społeczeństwie. Właśnie po to podejmowana jest też współpraca między świadczeniodawcą a pracownikiem socjalnym.

Poradnia Leczenia Uzależnień Aby zgłosić się do poradni leczenia uzależnień, nie trzeba posiadać skierowania. Z uprawnienia tego mogą skorzystać osoby uzależnione nie tylko od alkoholu, ale również od środków odurzających, a także substancji psychotropowych. Aby pacjenci mogli być leczeni bez ich zgody, niezbędne jest skierowanie wydane przez Gminną Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Może to być również decyzja wydana przez sąd. Pacjent może korzystać z porad lekarskich, a także terapii, którą prowadzić może specjalista terapii uzależnień, psycholog bądź instruktor terapii uzależnień. Pomoc zawsze świadczona jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi. Wszystko po to, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, a osoby uzależnione otrzymywały pomoc, która może przynieść im poprawę

.Opieka psychiatryczna oraz leczenie osób uzależnionych realizowane w warunkach stacjonarnych

Świadczenia realizowane są w trybie planowym od poniedziałku do piątku. Dzienna liczna godzin nie jest mniejsza niż pięć. Do świadczeń indywidualnych zalicza się sesje psychoterapeutyczne oraz kolejne porady.Świadczenia obejmują konieczne badania diagnostyczne, a także konsultacje specjalistów. Zalicza się do nich również leki, wyroby medyczne, wyżywienie, a także świadczenia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Również działania o charakterze edukacyjno – konsultacyjnych oferowane dla rodzin wchodzą w zakres dostępnych świadczeń.

Warto przeczytać